BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

info@bepo.cz

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je klíčovým tématem pro všechny firmy a organizace, které chtějí chránit své zaměstnance a minimalizovat rizika možného ohrožení života a zdraví. Zajištění služeb bezpečnosti práce je proto nezbytnou součástí efektivního řízení firmy. Pokud hledáte kvalitního dodavatele služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, můžete se spolehnout na naši firmu. S naší pomocí zajistíte bezpečnost vašich zaměstnanců a minimalizujete riziko vzniku pracovních úrazů.

Bezpečnost práce - odpovědnost a povinnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) představuje souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Bezpečnost práce znamená ochranu života a zdraví osob, životního prostředí a majetku, před negativními účinky pracovních procesů a všech ostatních činností, které sice s pracovními procesy přímo nesouvisí, ale ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit.

Za zajištění bezpečnosti práce (BOZP) jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky.

Povinnost zajišťovat bezpečnost práce (BOZP) se vztahuje nejen na zaměstnavatele, ale taktéž na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (např. praktický lékař, účetní, auditor), dále na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítěte předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Rovněž každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Zaměstnavatel k zajišťování úkolů v prevenci rizik si může nebo musí (záleží na počtu jeho zaměstnanců — do 25 zaměstnanců si může úkony v prevenci rizik zajišťovat sám, má-li k tomu potřebné znalosti) zajistit osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Ustanovením odborného poradce se zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanec) nezbavuje své odpovědnosti za zajištění bezpečnosti práce (BOZP), a to ani v případě, že se jedná o firmu specializující se na zajištění BOZP.

Poskytované činnosti v bezpečnosti práce

 • praktické provádění posouzení rizik ve smyslu § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejících předpisů (včetně metodického předpisu pro prevenci rizik)
 • vytvoření konkrétního seznamu poskytovaných OOPP dle jednotlivých profesí na základě vyhodnocení rizik
 • systémová směrnice pro organizaci školení bezpečnosti práce, včetně osnov školení;
 • systémová směrnice hlášení pracovních úrazů a organizace první pomoci, včetně havarijního plánu první pomoci;
 • systémová směrnice pro provádění kontrolní činnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • místní řád skladu dle ČSN 26 9030, včetně půdorysného schématu;
 • bezpečnostní předpis pro obsluhu a údržbu kovoobráběcích strojů;
 • bezpečnostní předpis pro obsluhu a údržbu tvářecích strojů;
 • bezpečnostní předpis pro obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů;
 • bezpečnostní předpis pro používání přenosných žebříků;
 • místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy;
 • místní provozní bezpečnostní předpis pro skladovací zařízení sypkých hmot;
 • bezpečnostní směrnice pro bezplatné poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
 • bezpečnostní předpis po obsluhu kuchyňských strojů s výčtem rizik ohrožení zdraví (určeno pro restaurace, cukrárny, školní kuchyně apod.);
 • a další
 • provádění pravidelné kontrolní činnosti bezpečnosti práce ve smyslu § 102, odst. 3 zákoníku práce, v platném znění
 • provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 108, odst. 5 zákoníku práce, v platném znění (nejméně 1x ročně), včetně vypracování zprávy z ročních prověrek BOZP
 • šetření pracovních úrazů (PÚ), fotodokumentace ze šetření pracovního úrazu, sepisování záznamů o úrazu, stanovení opatření po pracovním úrazu, seznámení zaměstnanců - školení po PÚ; popř. zpracování zpráv o vývoji a stavu pracovní úrazovosti
 • zavádění systémů řízení bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001 (dříve OHSAS 18001) nebo dle programu „Bezpečný podnik“, včetně provádění interních auditů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (i pro přípravu před externími audity)
 • návrh řešení bezpečnostního značení pracoviště dle § 6, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 375/2017 Sb., včetně případného fyzického zajištění
 • kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění (zajištění měření a odborných posudků, návrh kategorie, stanovení opatření)
 • možnost zajištění školení řidičů a provádění technických kontrol u manipulačních vozíků vysokozdvižných (VZV)
 • odborné poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V případě zájmu o naše odborné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nás prosím kontaktujte e-mailem, popř. telefonicky; tzn. kontaktní informace najdete na webové stránce www.bozp-consult.cz/kontakt.

Bezpečnost práce na 1. místě