BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

info@bepo.cz

Požární ochrana

Požární ochrana je zásadním tématem pro všechny firmy a organizace, protože požáry mohou mít katastrofální důsledky jak pro majetek, tak pro životy lidí. Zajištění služeb požární ochrany je důležitou součástí správného řízení firmy, protože pomáhá minimalizovat riziko vzniku požárů a minimalizovat škody, které by mohly být způsobeny v případě, že k požáru dojde. Služby požární ochrany zahrnují nejen preventivní opatření, ale také rychlou a účinnou reakci v případě vzniku požáru. Pokud hledáte spolehlivého dodavatele služeb v oblasti požární ochrany, můžete se spolehnout na naši firmu. S naší pomocí zajistíte bezpečnost vašeho majetku a minimalizujete riziko vzniku požáru.

Požární ochrana - odpovědnost a povinnosti

Požární ochrana (požární bezpečnost) je souhrn technicko-organizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

Požár – každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Za zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá u právnických osob statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. 

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí této smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

– vyplývající zejména z § 5 a § 6 zákona č. 133/1985 Sb. (stručné shrnutí hlavních povinností)

 1. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany (např. hasící přístroje), požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu
 2. udržovat volné příjezdové cesty a nástupní plochy pro požární techniku
 3. označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
 4. udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům
 5. dále udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům el. energie a uzávěrům vody, plynu, topení apod.
 6. provádět pravidelné kontroly (provádí technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba nebo preventista požární ochrany)
 7. právnické resp. podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny např. stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, dále zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany a udržovat ji v souladu se skutečným stavem apod.

Plnění povinností vyplývajících z § 5, § 6, § 16 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat technici požární ochrany.

Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby. Odborně způsobilá osoba má odbornou způsobilost i k výkonu činností technika požární ochrany.

Poskytované činnosti v požární ochraně

 • provádění školení v požární ochraně dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a dle tematického plánu školení: školení zaměstnanců o požární ochraně, školení vedoucích zaměstnanců v požární ochraně, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odbornou přípravu preventistů požární ochrany včetně stanovení rozsahu a obsahu školení
 • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek ve smyslu § 12 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím (v rozsahu § 28);
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (v rozsahu § 30);
 • požární řád (v rozsahu § 31);
 • požární poplachové směrnice (v rozsahu § 32);
 • požární evakuační plán (v rozsahu § 33);
 • dokumentace zdolávání požárů - operativní karta (v rozsahu § 34)
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (v rozsahu § 36); tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborné přípravy;
 • požární kniha (v rozsahu § 37).
 • pravidelná kontrola výše uvedené dokumentace v souladu s § 40 odst. 4) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.,  v platném znění, nejméně jednou za rok a o provedené kontrole provedeme záznam do požární knihy
 • odborná spolupráce při stanovení opatření k zabezpečení prací v prostorech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
 • odborné metodické řízení činnosti pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany
 • u oprav, při kterých se používá otevřeného ohně (svařování, pálení, broušení apod.), navrhneme opatření v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívaní živic v tavných nádobách
 • zabezpečení všech druhů hasících přístrojů a ostatních prostředků požární ochrany, včetně vybavení pracovišť potřebnými výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami se zaměřením na PO
 • účast a odborná spolupráce při provádění cvičných požárních poplachů

V případě zájmu o naše odborné služby v oblasti požární ochrany nás prosím kontaktujte e-mailem, popř. telefonicky; tzn. kontaktní informace najdete na webové stránce www.bozp-consult.cz/kontakt.

Požární ochrana na 1. místě