BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Požární ochrana

Požární ochrana je zásadním tématem pro všechny firmy a organizace, protože požáry mohou mít katastrofální důsledky jak pro majetek, tak pro životy lidí. Zajištění komplexních služeb požární ochrany je proto důležitou součástí správného řízení a provozu každé společnosti. Tyto služby pomáhají minimalizovat riziko vzniku požárů a zajistit rychlou a účinnou reakci v případě, že k požáru dojde. Zahrnují nejen preventivní opatření, jako je pravidelná kontrola a údržba hasicích přístrojů, hlásičů požáru, požárních hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení, ale také školení zaměstnanců v oblasti požární prevence a postupů při evakuaci. V případě vypuknutí požáru pak zajišťují okamžitou aktivaci hasicích systémů a přivolání profesionálních hasičských jednotek, které dokážou účinně zasáhnout a zabránit rozsáhlým škodám.

Pokud hledáte spolehlivého a zkušeného dodavatele komplexních služeb v oblasti požární ochrany, můžete se spolehnout na naši firmu. S naší pomocí zajistíte maximální bezpečnost vašeho majetku a zaměstnanců a minimalizujete riziko vzniku a šíření požáru, který by mohl mít katastrofální následky pro vaše podnikání.

Požární ochrana - odpovědnost a povinnosti

Požární ochrana (požární bezpečnost) je komplexní soubor technických a organizačních opatření, jejichž cílem je předcházet vzniku požárů, chránit životy a zdraví osob, zvířat a majetek v případě, že k požáru dojde, a zabránit jeho dalšímu šíření. Tato opatření zahrnují například instalaci požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany, jako jsou detektory kouře, hasicí přístroje nebo sprinklerové systémy, dále vypracování havarijních plánů a pravidelná školení zaměstnanců o postupech v případě požáru. Požární ochrana je nedílnou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hraje klíčovou roli v prevenci a minimalizaci škod způsobených nežádoucím ohněm.

Požár představuje každé nežádoucí a nekontrolované hoření, které může mít závažné následky. Může dojít k usmrcení nebo zranění osob či zvířat, k poškození nebo zničení materiálních hodnot a majetku, a v neposlední řadě také k ohrožení životního prostředí. Požár je mimořádná událost, která vyžaduje okamžitou a koordinovanou reakci, aby byly minimalizovány jeho dopady. Včasné odhalení a rychlá reakce na požár jsou zásadní pro ochranu lidských životů a omezení materiálních škod.

Za zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá u právnických osob statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. 

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí této smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

– vyplývající zejména z § 5 a § 6 zákona č. 133/1985 Sb. (stručné shrnutí hlavních povinností)

 1. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany (např. hasící přístroje), požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu
 2. udržovat volné příjezdové cesty a nástupní plochy pro požární techniku
 3. označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
 4. udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům
 5. dále udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům el. energie a uzávěrům vody, plynu, topení apod.
 6. provádět pravidelné kontroly (provádí technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba nebo preventista požární ochrany)
 7. právnické resp. podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny např. stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, dále zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany a udržovat ji v souladu se skutečným stavem apod.

Plnění povinností vyplývajících z § 5, § 6, § 16 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat technici požární ochrany.

Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby. Odborně způsobilá osoba má odbornou způsobilost i k výkonu činností technika požární ochrany.

Poskytované činnosti v požární ochraně

 • provádění školení v požární ochraně dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a dle tematického plánu školení: školení zaměstnanců o požární ochraně, školení vedoucích zaměstnanců v požární ochraně, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odbornou přípravu preventistů požární ochrany včetně stanovení rozsahu a obsahu školení
 • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek ve smyslu § 12 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění
 • pravidelná kontrola výše uvedené dokumentace v souladu s § 40 odst. 4) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.,  v platném znění, nejméně jednou za rok a o provedené kontrole provedeme záznam do požární knihy
 • odborná spolupráce při stanovení opatření k zabezpečení prací v prostorech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
 • odborné metodické řízení činnosti pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany
 • u oprav, při kterých se používá otevřeného ohně (svařování, pálení, broušení apod.), navrhneme opatření v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívaní živic v tavných nádobách
 • zabezpečení všech druhů hasících přístrojů a ostatních prostředků požární ochrany, včetně vybavení pracovišť potřebnými výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami se zaměřením na PO
 • účast a odborná spolupráce při provádění cvičných požárních poplachů

Pro využití našich profesionálních služeb v oblasti požární ochrany nás prosím kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím poptávkového formuláře.

Požární ochrana musí být na 1. místě