BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Co je to BOZP

Co to je BOZP? Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V tomto příspěvku se zaměříme na to, co to vlastně BOZP znamená a co patří do této oblasti? Přečtěte si tento článek a získejte bližší informace.

Co znamená zkratka BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné době však neexistuje oficiální definice, a proto v odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce, např.:

 • BOZP představuje souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.
 • BOZP je soubor technických, organizačních a jiných opatření určených k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • BOZP znamená ochranu života a zdraví osob, životního prostředí a majetku, před negativními účinky pracovních procesů a všech ostatních činností, které sice s pracovními procesy přímo nesouvisí, ale ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit.

A co patří do BOZP?

BOZP tvoří celá řada oblastí a problematik. Jedná se zejména o:

 • management (řízení) rizik – identifikaci (soustavné vyhledávání), vyhodnocení rizik a stanovení opatření k minimalizaci daného rizika,
 • hygienu práce (kategorizaci prací, včetně zajištění potřebných autorizovaných měření nebo odborného hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek),
 • odbornou způsobilost, tzn. nezbytná školení BOZP u zaměstnanců a dalších osob,
 • zdravotní způsobilost zaměstnanců a s tím související pracovnělékařské služby (pravidelný dohled na pracovištích, pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, školení v poskytování první pomoci atd.),
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
 • technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na bezpečné pracovní postupy,
 • bezpečnost technických zařízení – vyhrazených; tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních,
 • nebezpečné chemické látky a směsi,
 • zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců),
 • ergonomie,
 • bezpečnostní značení a signály,
 • pracovní úrazovost a o nemoci z povolání.

Do problematiky zajištění BOZP se též prolíná požární ochrana, krizový management a velmi okrajově i firemní ekologie (ochrana životního prostředí u zaměstnavatele).

Zdroj: WIKIPEDIE

Další příspěvky