BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Bezpečnost práce: dodržování předpisů BOZP použitím OOPP při práci

Bezpečnost práce: Ucelené informace o BOZP

Co to je bezpečnost práce (BOZP)?

Bezpečnost práce je zkrácený výraz pro pojem “Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP)”.

Bezpečnost práce je souhrnem všech opatření (technických, organizačních a jiných) stanovených zaměstnavatelem, která mají za cíl minimalizovat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na co nejnižší možnou úroveň.

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je regulována širokou škálou právních a ostatních předpisů.

Nejdůležitější z těchto právních předpisů jsou:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění;
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;
 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, v platném znění;
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění;
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technický zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění;
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Kdo je zodpovědný za bezpečnost na pracovištích?

Zaměstnavatel je zodpovědný za bezpečnost vlastních zaměstnanců a také všech ostatních osob, které se s jeho vědomím vyskytují na jeho pracovištích. Pokud na jednom pracovišti pracuje více zaměstnavatelů, musí se mezi sebou vzájemně písemně informovat o rizicích a stanovených opatřeních a také spolupracovat při zajištění BOZP.

Kdo je povinen zajistit bezpečnost práce?

Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při výkonu práce s ohledem na zjištěná rizika možného ohrožení života a zdraví. Péče o bezpečnost práce a ochranu zdraví je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu jejich pravomocí.

Jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP?

Níže uvádíme některé základní povinnosti zaměstnavatelů v BOZP:

 1. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 2. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti práce je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.
 3. Soustavně vyhledávat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, případně minimalizaci.
 4. Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
 5. Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena (kategorizaci prací upravuje zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 6. Zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
 7. Zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.
 8. Zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
 9. Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.
 10. Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.
 11. Vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), kterými musí být zaměstnanec chráněn v případech, kdy nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými nebo jinými opatřeními. OOPP se poskytují na základě vlastního seznamu organizace zpracovaného ve smyslu nařízení vlády č. 390/2021 Sb., zaměstnanec musí být seznámen s návodem na jejich použití.
 12. Seznámit zaměstnance s technologickými a bezpečnými pracovními postupy, které musí při své práci dodržovat.
 13. Seznámit zaměstnance s návody pro bezpečnou obsluhu a údržbu strojů, zařízení, nářadí, přístrojů a dopravních prostředků, které bude při své práci používat.
 14. Seznámit zaměstnance s bezpečnostními listy od používaných nebezpečných chemických látek a směsí.
 15. Ověřit znalosti zaměstnance z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení, se kterými byl seznámen.
 16. Vstupní školení provést v den nástupu pracovníka do práce. Tzn. seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat. Následně provádět ve stanovených lhůtách periodické školení zaměstnanců.
 17. Ověřit platnost dokladů o odborné způsobilosti potřebných k výkonu činnosti zaměstnance, které získal v době před nástupem do vaší organizace (např. odborná způsobilost pro obsluhu zemních strojů, montáž lešení, svářečské práce aj.).
 18. Zdravotní způsobilost zaměstnance pro vykonávanou činnost ověřit na základě závěru pracovnělékařské prohlídky provedené ve zdravotnickém zařízení poskytujícím pracovnělékařské služby.
 19. Stanovit dobu zácviku na pracovišti a odpovědnou osobu, pod jejímž vedením bude pracovník pracovat v době zácviku.
 20. Vést dokumentaci o provedených školeních, poskytnutých informacích a pokynech, provedených školeních, poskytnutých informacích a pokynech.
 21. Seznámit zaměstnance s místními podmínkami na pracovišti. Školení se provádí před přidělením práce, kterou bude pracovník dle pracovní smlouvy vykonávat. Součástí tohoto školení je informace o rizicích možného ohrožení zdraví a života, jimž je zaměstnanec při práci vystaven a příslušná opatření organizace k odstranění nebo snížení těchto rizik.
 22. Jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte.
 23. Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti práce.
 24. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
 25. Nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
 26. Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích, stanoveného zvláštními právními předpisy.
 27. Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.
 28. Pravidelně kontrolovat zaměstnance, zda dodržují právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, s kterými byli prokazatelným způsobem seznámeni.
 29. Nejméně jednou za 12 měsíců provádět pravidelné kontroly zařízení z hlediska bezpečnosti provozu, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo průvodní dokumentace výrobce rozsah a četnost provádění následných kontrol jinak.
 30. Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.
 31. Zaměstnavatel je povinen zajistit stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště.

A jaké jsou z pohledu BOZP povinnosti zaměstnance?

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Z pohledu bezpečnosti práce je zaměstnanec povinen

 1. účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,
 2. podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním,
 3. dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
 4. dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,
 5. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,
 6. oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,
 7. s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly,
 8. bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,
 9. podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Co musí obsahovat BOZP?

BOZP zahrnuje veškeré relevantní informace týkající se zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsahuje například organizační zásady k zajištění BOZP, postupy pro soustavné vyhledávání a hodnocení rizik bezpečnosti práce, kategorizaci prací ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., evakuační plány, seznam používaných nebezpečných chemických látek a směsí, stanovení pracovních úkolů a povinností, a také pokyny pro používání osobních ochranných pracovních prostředků a dalších aspektů.

Kdo kontroluje bezpečnost práce?

Kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u právnických a podnikajících fyzických osob provádějí kontrolní orgány, a to konkrétně Státní úřad inspekce práce (zkratka: SÚIP) nebo Krajské hygienické stanice (zkratka: KHS) příslušné podle kraje případně místa podnikání. Při svých kontrolách se inspektoři z příslušného Oblastního inspektorátu práce (zkratka: OIP) zaměřují především na to, zda si podnikatelé plní své povinnosti, které upravuje § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.

Další příspěvky