BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Bezpečnost práce a požární ochrana

Bezpečnost práce vs. požární ochrana

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou dva nezbytné koncepty, které se týkají zabezpečení pracovního prostředí pro zaměstnance a pro všechny ostatní osoby, které se s vědomím zaměstnavatele vyskytují na jeho pracovištích.

Čím se zabývá bezpečnost práce?

Bezpečnost práce se zabývá prevencí před vnikem pracovního úrazu, poškozením zdraví a majetku v pracovním prostředí. To zahrnuje identifikaci a vyhodnocení rizik v pracovním procesu, návrh bezpečnostních opatření vedoucích k minimalizaci rizik, kategorizaci prací, školení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a komplexní vytvoření systému řízení v oblasti BOZP. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit bezpečné pracovní podmínky pro své zaměstnance a provádět pravidelné kontroly, údržbu, zkoušky, revize a opravy všech strojů a zařízení z pohledu bezpečnosti provozu.

Na co se zaměřuje požární ochrana?

Požární ochrana se zaměřuje na prevenci a minimalizaci škod způsobených požárem nebo výbuchem. To zahrnuje především opatření jako je vybavení pracovišť a objektů přenosnými hasicími přístroji, detektory kouře, evakuační plán pro daný objekt, školení zaměstnanců z požární ochrany, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a zejména prohlídky, údržbu a revize vyhrazených technických zařízení (elektrických, plynových a tlakových). Stejně jako u BOZP jsou zaměstnavatelé povinni zajistit požární ochranu v pracovním prostředí a provádět pravidelnou kontrolu provozuschopnosti (resp. zkoušky) věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení.

Závěr

V obou případech je cílem zajistit, aby pracovní prostředí bylo bezpečné a zdraví neohrožující pro zaměstnance, minimalizovat riziko nehod, chránit životy a majetek.

Další příspěvky