BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Hodnocení rizik v BOZP

Jak hodnotit rizika v BOZP?

Posouzení rizik, které zahrnuje především identifikaci a hodnocení rizik, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je nejdůležitějším krokem ze strany zaměstnavatele při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Identifikace a hodnocení rizik v BOZP

Zde je několik základních systémových kroků, jak je nutné postupovat při posuzování rizik v BOZP:

Identifikace rizik v BOZP

Prvním krokem při posouzení rizik je identifikace všech potenciálních rizik, která by mohla ohrozit zaměstnance při práci. To může zahrnovat nebezpečí spojená s pracovními postupy, stroji a vybavením, nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, elektrickými zařízeními a dalšími nebezpečnými faktory.

Hodnocení rizik v BOZP

  1. Hodnocení závažnosti: Po identifikaci rizik je třeba zhodnotit jejich závažnost. To zahrnuje určení toho, jak vážné jsou možné důsledky pro zaměstnance, pokud se jedná o riziko. Může se jednat o pracovní úraz bez pracovní neschopnosti, závažný úraz s hospitalizací, smrtelné zranění či úrazy více osob najednou.
  2. Zhodnocení pravděpodobnosti: Dalším krokem je určit pravděpodobnost výskytu rizika. To zahrnuje, jak často se dané riziko může vyskytnout a jak dlouho bude zaměstnanec vystaven tomuto ohrožení.
  3. Stanovení priority: Poté je potřeba stanovit priority, které určí, jaká rizika jsou nejnaléhavější a mají největší pozornost z pohledu ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Toto se provádí porovnáním závažnosti a pravděpodobnosti rizik a např. tato technika (metoda) hodnocení rizika se nazývá bodová.

Návrh a následná implementace bezpečnostních opatření

Nakonec je nutné stanovit a implementovat opatření k minimalizaci rizik. To může zahrnovat např. změny pracovních postupů, výměnu strojů nebo technického vybavení, omezování vystavení nebezpečným látkám, zlepšení (důkladné a pravidelné) školení zaměstnanců s upozorněním na možná rizika a jak se proti nim chránit, použití osobních ochranných pracovních prostředků a jiná opatření.

Je důležité si uvědomit, že posuzování rizik v BOZP je systematický proces, který je nutno pravidelně opakovat. Pracovní podmínky a pracovní procesy se mohou měnit, což může vést ke změnám rizik, kterým jsou zaměstnanci vystaveni. Proto by měly být rizika vyhodnocovány pravidelně a přizpůsobovány potřebám zaměstnanců a konkrétním a současným podmínkám na daném pracovišti.

Další příspěvky