BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Audit BOZP systému

Co je audit BOZP a jaké jsou jeho výhody?

Audit BOZP je proces, který slouží k posouzení a zhodnocení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci. Cílem auditu BOZP je zjistit, zda organizace dodržuje příslušné právní předpisy a normy týkající se BOZP a zda má zavedený účinný systém řízení BOZP.

Audit BOZP může provést interní nebo externí auditor. Interní audit se provádí zaměstnanci organizace, kteří nejsou přímo zodpovědní za BOZP. Externí audit se provádí nezávislými odborníky zvenčí.

Audit BOZP se obvykle skládá z několika fází, jako je příprava auditu, sběr informací a dokumentace, analýza informací, vyhodnocení výsledků a zpracování závěrečných zpráv s doporučeními pro zlepšení.

Výsledkem auditu BOZP může být například zjištění nedostatků v systému řízení BOZP, identifikace rizik a doporučení pro jejich snížení, nebo posouzení účinnosti opatření BOZP v organizaci.

Audit BOZP dle ČSN ISO 45001

Rostoucí povědomí o důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vedlo k vývoji mezinárodní normy ČSN ISO 45001:2018, která stanoví požadavky na systémy managementu (řízení) BOZP v organizacích. Tato norma poskytuje rámec pro plánování, implementaci a hodnocení účinnosti systému řízení BOZP.

Audit BOZP a PO dle ČSN ISO 45001 slouží k posouzení, zda organizace dodržuje požadavky této normy a zda má zavedený účinný systém řízení BOZP. V rámci tohoto auditu by mělo být zjištěno, zda jsou v organizaci identifikována rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a zda jsou vyhodnocena správným způsobem, dále zda jsou přijata opatření k minimalizaci těchto rizik, zda je zajištěna přiměřená ochrana zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zda je zajištěna kontrola a vyhodnocení účinnosti těchto opatření.

Audit BOZP dle ČSN ISO 45001 se skládá z několika fází. První fází je příprava auditu, včetně stanovení cílů a rozsahu auditu, určení auditního týmu a sestavení plánu auditu. Další fází je provádění auditu, během kterého se sdělují informace a provádí se hodnocení, zda jsou splněny požadavky normy ČSN ISO 45001. Třetí fází je zpracování závěrečných zpráv, která obsahuje výsledky auditu a doporučení pro zlepšení systému řízení BOZP v organizaci.

Jaké jsou výhody auditu BOZP dle ČSN ISO 45001?

Výhodou auditu BOZP dle ČSN ISO 45001 je zajištění dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a minimalizace rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Dále organizacím umožňuje identifikovat oblasti, ve kterých je potřeba zlepšení, a poskytuje nástroje pro systematické zlepšování systému řízení BOZP v organizaci.

Celkově lze konstatovat, že audit BOZP dle ČSN ISO 45001 je důležitým nástrojem pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích. Poskytuje komplexní posouzení systému řízení BOZP v organizaci a umožňuje identifikovat oblast pro zlepšení.

Zavedení systému řízení BOZP dle ČSN ISO 45001 v organizaci může mít řadu výhod, včetně zlepšení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, minimalizace rizik a snížení nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Postup při zavádění systému řízení BOZP dle ČSN ISO 45001

Při zavádění systému řízení BOZP dle ČSN ISO 45001 je důležité postupovat systematicky a plánovat proces krok za krokem. Je nutné provést důkladné posouzení rizik v organizaci, nastavit požadavky právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP a zavést vhodná opatření pro minimalizaci rizik. Poté následuje implementace systému řízení BOZP, což zahrnuje vytvoření politiky BOZP, procesů a postupů a přidělení odpovědnosti a povinností pro BOZP v organizaci.

Po implementaci systému řízení BOZP následuje monitorování a hodnocení účinnosti systému. To zahrnuje pravidelné audity BOZP dle ČSN ISO 45001, kontrolu údajů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a sledování výkonu BOZP v organizaci. Na základě výsledků monitorování a hodnocení je možné neustálé zlepšování systému řízení BOZP v organizaci.

Na závěr lze říci, že audit BOZP dle ČSN ISO 45001 je nezbytný pro organizaci, které chtějí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro své zaměstnance a minimalizovat rizika v této oblasti. Zavedení účinného systému řízení BOZP dle této normy může vést k významným výhodám pro organizaci a k bezpečí zaměstnanců.

Další příspěvky