BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Vstupní školení BOZP

Proč je důležité vstupní školení BOZP?

Vstupní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je základní vzdělávací kurz zaměřený na prevenci rizik a na ochranu zdraví zaměstnanců. Toto školení je dle zákona povinné pro všechny nově přijaté zaměstnance, kteří budou pracovat jak na hlavní pracovní poměr (pracovní smlouvu), tak na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.

Kdy má proběhnout vstupní školení BOZP?

Vstupní školení BOZP by mělo proběhnout nejpozději v den nástupu nového zaměstnance; tzn. před samotným započetím výkonu práce.

Jaký je cíl vstupního školení BOZP?

Cílem vstupního (i opakovacího) školení BOZP je seznámit zaměstnance se základními požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, které jsou nezbytné pro jejich výkon práce. Školení by mělo rovněž obsahovat informace o všech možných rizicích na daném pracovišti a jakým způsobem se mají zaměstnanci chránit proti těmto rizikům.

Dále by mělo školení BOZP zahrnovat informace o organizaci a poskytování první pomoci, o správném používání osobních ochranných pracovních prostředků, dále by měli být seznámení s postupem v případě vzniku pracovního úrazu (nehody), s místními provozními bezpečnostními předpisy, s umístěním lékárničky první pomoci apod.

Toto jsou základní dovednosti, které by měli všichni zaměstnanci bezpodmínečně znát, aby se mohli chránit před pracovními riziky a aby dokázali v případě potřeby reagovat rychle a efektivně.

Vstupní (i opakovací) školení BOZP musí být zakončeno ověřením znalostí, a to například formou písemného testu, které ověří, zda si noví zaměstnanci osvojili své povinnosti a tyto nezbytné informace pro výkon jejich profese.

Jakou dokumentaci o školení BOZP vede zaměstnavatel?

O školení BOZP musí vést zaměstnavatel dokumentaci. Dokumentace ze školení BOZP musí obsahovat: osnovu školení (obsah, četnost školení BOZP a způsob ověření znalostí) a také záznam ze školení, ve kterém se uvede mimo jiné výsledek ověření znalostí (to znamená, zda příslušný zaměstnanec prospěl či neprospěl).

Další Příspěvky