BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Prezenční školení BOZP ve firmách

Dělení školení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor.

Ve smyslu § 103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit pro zaměstnance školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Školení BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

A) při změně

        1. pracovního zařazení,

        2. druhu práce,

B) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

C) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Rovněž je zaměstnavatel povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. 

Dělení školení BOZP

1) Všeobecné (základní) školení z předpisů BOZP

 • provádí odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, popř. vedoucí zaměstnanec po absolvování školení z předpisů BOZP pro vedoucí pracovníky
 1. Vstupní (při přijetí zaměstnance)
 2. Opakovaně (z důvodu změn v legislativě)

2) Školení na příslušném pracovní místě

 • provádí přímý nadřízený zaměstnanec (vedoucí zaměstnanec)
 1. Seznámení s riziky a opatřeními pro ochranu
 2. Praktický zácvik (přidělení patronů, zpravidla min. 1 týden, neexperimentovat, nestydět se, klidně se ptát)
 3. Seznámení s umístěním lékárničky, přístupovými cestami, zákazy, konkrétními bezpečnostními předpisy atd.

3) Speciální (profesní, odborná) školení

 • provádí osoba se specializovanou kvalifikací (např. revizní technik elektrických zařízení)

Např.

 1. motorové manipulační vozíky
 2. svařování
 3. práce na elektrickém zařízení

4) Mimořádná a konkrétní školení k potenciálně nebezpečné činnosti

Např.

 1. školení po pracovním úrazu
 2. z konkrétního pracovního postupu
Další Příspěvky