BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
bezpečnost práce ve výškách

Bezpečnost práce ve výškách: 7 klíčových prvků pro minimalizaci rizik

Práce ve výškách je důležitým tématem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tyto práce mohou být spojeny s různými obory, jako jsou stavebnictví, průmysl, energetika, zemědělství a mnoho dalších. Práce ve výškách představuje pro pracovníky vysoké riziko z pohledu závažnosti možného zranění. Je proto velmi důležité věnovat pozornost bezpečnosti práce ve výškách a zajistit, aby byla všechna pracovní rizika minimalizována.

Co se považuje za práci ve výšce?

Za práci ve výšce se považuje práce:

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Základními prvky bezpečnosti práce ve výškách jsou:

  1. Plánování

Před zahájením práce ve výškách je důležité plánovat a posoudit všechna možná rizika. Je nutné zajistit, aby bylo všechno potřebné vybavení k dispozici, jako jsou lešení, vysokozdvižné plošiny, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) proti pádu osob z výšky a případně i ochranná síť. Je třeba rovněž zohlednit nebezpečné faktory jako jsou například povětrnostní podmínky a přítomnost elektrického vedení.

  1. Školení zaměstnanců

Pracovníci, kteří se budou účastnit výškových prací, musí absolvovat odborné školení z právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách. Musí být prokazatelným způsobem informováni o možných rizicích a jak se proti nim chránit a také seznámení se stanovenými bezpečnými pracovními postupy. Musí umět správně používat všechna použitá zařízení, včetně OOPP proti pádu osob a mít také praktické zkušenosti s prací ve výškách.

  1. Kontrola použitého zařízení

Je nutné pravidelně kontrolovat zařízení používané pro práci ve výškách. Všechna tato zařízení musí být v bezzávadném stavu a odpovídat příslušným předpisům a normám. Je třeba provádět pravidelné inspekce, aby se zajistilo, že všechny systémy fungují správně.

  1. Ochrana zaměstnanců

Pracovníci musí být vždy vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako jsou například ochranné přilby, zachycovací prostředky proti pádu osob, ochranné pracovní rukavice a ochranná pracovní obuv. V případě potřeby se také musí použít ochranných sítí, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko pádu z výšky.

  1. Sdílení informací

Je důležité sdělit informace o bezpečnosti práce a o rizicích při práci ve výškách ostatním pracovníkům a také pracovníkům externích firem vyskytující se v dané chvíli na daném pracovišti nebo staveništi, aby byli dobře informováni o všech rizicích a o stanovených bezpečnostních opatřeních. Je také důležité sdílet informace o případných úrazech, které se staly, aby mohly přijmout opatření, která zajistí, aby se taková situace již neopakovala.

  1. Připravenost na mimořádné události

V případě, že dojde k nějaké mimořádné události, jako je například pád pracovníka, je nutné mít připraven plán pro záchranu. Všichni pracovníci by měli být školeni v poskytování první pomoci a vědět, jak se zachovat v takové situaci.

  1. Dodržování zákonů a předpisů

Je nutné dodržovat všechny zákony a předpisy týkající se bezpečnosti práce ve výškách. Tyto předpisy obecně zahrnují povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu pracovníků, plánování a školení, pravidelné kontroly, používání ochranných a pracovních pomůcek.

Závěr

Celkově lze říct, že zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců je klíčovým faktorem při práci ve výškách. Každý pracovník musí být řádně proškolen a mít k dispozici všechny nezbytné prostředky a vybavení. Je nutné dodržovat všechny zákony a předpisy a pravidelně kontrolovat všechny systémy a prostředky používané při práci ve výškách. Bezpečnost práce ve výškách musí být prioritou pro každou firmu nebo organizaci, která se těmito pracemi zabývá.

Další příspěvky